Specialisatie Moeder & Kind

Onder Toezichtlocatie Centrum valt de Specialisatie Moeder & Kind. Deze specialisatie is opgezet vanuit de behoefte van moeders om gerichte ondersteuning te krijgen tijdens de zwangerschap en/of bij de opvoeding. Het betrokken personeel is specifiek op deze behoefte afgestemd middels bijscholingen en het volgen van specifieke trainingen en/of opleidingen binnen het domein jeugd en gezin. De NVO en SKJ geregistreerde orthopedagoog (WO) wordt nauw betrokken in deze Moeder & Kind casuïstiek en coacht de betrokken begeleiding. De hoofdbegeleider maakt in samenwerking met de moeder, specialist Moeder & Kind en de gedragswetenschapper een passend zorgplan, toegespitst op de behoeftes van moeder met kind. Tijdens de individuele begeleiding wordt tevens gekeken naar de behoeftes en de ontwikkeling van het kind. Ook wordt er gekeken hoe moeder hierop kan inspelen en wat moeder nodig heeft om aan de behoeftes van haar kind te kunnen voldoen. Om kwalitatieve zorg voor moeder en kind te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld wanneer er behoefte is aan extra expertise op dit vlak, wordt er samengewerkt met externe partijen, zoals CJG, WSG en Veilig Thuis.  

Zoals wettelijk verplicht hanteert Stichting Groen Hulpverlening de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Aangezien Stichting Groen Hulpverlening met een doelgroep werkt die binnen de risicogroep valt, wordt de kind-check gehanteerd, zoals is omschreven in stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze is toegevoegd in het zorgplan en wordt daarmee jaarlijks herhaald. Alle protocollen zijn terug te vinden in ZilliZ.

Ook voor de Specialisatie Moeder & Kind geldt dat er elke 24 uur per dag en 7 dagen in de week ondersteuning aanwezig is op en om de Toezichtlocatie en dat er gebruik kan worden gemaakt van de noodtelefoon bij calamiteiten of een acute zorgvraag.