Cliëntenraad

Belang cliëntenraad
Vanuit Groen Hulpverlening is er, vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ), een cliëntenraad opgezet. Groen Hulpverlening is geboren uit de dringende vraag naar eerlijke en transparante zorg. Groen Hulpverlening gelooft in persoonlijke en kleinschalige zorg. Niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantitatieve inzet staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom is het van belang dat zorgvragers meegenomen worden in het proces rondom de ontwikkeling van Groen Hulpverlening. Wij vinden het vanuit Groen Hulpverlening belangrijk dat de zorgvrager zich gehoord voelt en dat advies meegenomen wordt in beslissingen.

Promotie cliëntenraad
Vanuit Team Leidinggevenden zal er gekeken worden naar zorgvragers die passend zijn binnen de cliëntenraad. De keuze zal gebaseerd zijn op interesse vanuit de zorgvrager, representatie voor de doelgroep en de mogelijkheid om de gemeenschappelijke belangen van de zorgvragers te behartigen.

Cliëntenraadovereenkomst
Vanuit Groen Hulpverlening wordt er met de betrokken zorgvragers een cliëntenraadovereenkomst getekend. Dit om een helder beeld te krijgen wat de verwachtingen zijn vanuit beide partijen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de zorgvrager weet wat de verwachtingen zijn en hieraan kan voldoen. In de cliëntenraadovereenkomst zal benoemd worden wat de duur is van de overeenkomst, wat de werkafspraken zijn, welke bevoegdheden de cliëntenraad heeft en hoe er wordt omgegaan met geschillen.

Omdat wij het vanuit Groen Hulpverlening belangrijk vinden dat al onze zorgvragers gerepresenteerd worden hebben wij ervoor gekozen om binnen de verschillende takken van Groen Hulpverlening te zoeken naar 4 passende kandidaten, één afgevaardigde per zorgproduct. Daarnaast zijn de coördinatoren, orthopedagoog, zorgmanager en directieleden betrokken bij de overleggen om zo een helder en duidelijk beeld te kunnen vormen en besluiten te kunnen nemen berust op verschillende visies. Het lidmaatschap zal, bij positief functioneren, geldig zijn voor de duur van 3 jaar. Wanneer een zorgvrager eerder bij Groen Hulpverlening uit zorg gaat of doorstroomt naar een ander zorgprofiel zal, in overleg met de zorgvrager, het contract beëindigd worden en gekeken worden naar een nieuwe kandidaat voor de functie binnen de cliëntenraad.

Positie
Tweemaal per jaar komt de cliëntenraad bij elkaar. Eenmaal per jaar wordt het kwaliteitshandboek geëvalueerd en aangepast waar nodig. De cliëntenraad  heeft hierin een adviserende rol. De zorgvragers, betrokken bij de cliëntenraad, zullen met ondersteuning van de gekoppelde begeleiding het kwaliteitshandboek en overige relevante beleidsstukken vooraf doornemen. De cliëntenraad  verzameld vragen en opmerkingen van zorgvragers. Alle punten die hieruit voortkomen zullen meegenomen worden in de jaarlijkse evaluatie waar ook de coördinatoren, orthopedagoog, zorgmanager en Raad van Bestuur bij aanwezig zullen zijn. Bij de andere bijeenkomst worden de actiepunten besproken die voortgekomen zijn uit het cliënttevredenheidsonderzoek.

Instellingsbesluit
Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats met de cliëntenraad waarbij zowel de zorgmanager als de coördinatoren bij aanwezig zijn. In de ene bijeenkomst zal het kwaliteitshandboek besproken worden, waarbij geïnventariseerd wordt hoe de huidige processen geoptimaliseerd kunnen worden. De cliëntenraad  heeft een adviserende rol. Advies van de cliëntenraad  wordt meegenomen in besluitvorming, maar is niet bepalend voor de besluitvorming. In de andere bijeenkomst zullen de actiepunten besproken worden welke zijn voortgevloeid uit het cliënttevredenheidsonderzoek.

Geschillen
De leden van de cliëntenraad brengt de betrokken coördinator direct op de hoogte indien er een conflictsituatie ontstaan is binnen de cliëntenraad of tussen de cliëntenraad en de achterban. Vanuit Team leidinggevenden zal een oplossing voor het conflict aangedragen worden in samenspraak met de cliëntenraad. Indien deze interventie niet tot een goede oplossing van het conflict leidt, zal de directie van Groen Hulpverlening geïnformeerd worden en het bemiddelingstraject op zich nemen. Hierbij zijn de uitspraken van de directie van Groen Hulpverlening bindend voor alle partijen.