Cliëntenraad

Belang cliëntenraad
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening is er, vanuit de Wet medezeggenschap cliëntenraad zorginstellingen (WMCZ), een cliëntenraad opgezet. Stichting Groen Hulpverlening is geboren uit de dringende vraag naar eerlijke en transparante zorg. Stichting Groen Hulpverlening gelooft in persoonlijke en kleinschalige zorg. Daarom is het van belang dat zorgvragers meegenomen worden in het proces rondom de ontwikkeling van Stichting Groen Hulpverlening. Wij vinden het vanuit Stichting Groen Hulpverlening belangrijk dat de zorgvrager zich gehoord voelt en dat advies meegenomen wordt in beslissingen.

Promotie cliëntenraad
Vanuit het Team Leidinggevenden zal er gekeken worden naar zorgvragers die passend zijn binnen de cliëntenraad. De keuze zal gebaseerd zijn op interesse vanuit de zorgvrager, representatie voor de doelgroep en de mogelijkheid om de gemeenschappelijke belangen van de zorgvragers te behartigen.

Cliëntenraadovereenkomst
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening wordt er met de betrokken zorgvragers het document ‘cliëntenraad’ getekend. Hierin staat helder omschreven wat de verwachtingen zijn vanuit beide partijen. In het document ‘cliëntenraad’ wordt benoemd wat de duur is van de overeenkomst, wat de werkafspraken zijn, welke bevoegdheden de cliëntenraad heeft en hoe er wordt omgegaan met geschillen.

Omdat Stichting Groen Hulpverlening het belangrijk vindt dat elk zorgproduct wordt gerepresenteerd streven zij ernaar om mits haalbaar, binnen de verschillende takken te zoeken naar 4 passende kandidaten, één afgevaardigde per zorgproduct. Maar in ieder geval en tenminste 1 afgevaardigde in de cliëntenraad per 10 zorgvragers. Daarnaast is de algemeen coördinatier, gedragswetenschapper en zorgmanager aanwezig en tenminste 1 afgevaardigde van de Raad van Bestuur en tenminste éénmaal per jaar 1 afgevaardigde van de Raad van Toezicht. Dit staat omschreven in de jaarplanner. Dit geeft de mogelijkheid om bij de overleggen een zo helder en breed mogelijk perspectief te kunnen vormen en besluiten te kunnen nemen berust op verschillende visies. Het lidmaatschap van de cliëntenraad zal, bij positief functioneren, geldig zijn voor de duur van 3 jaar. Wanneer een zorgvrager eerder bij Stichting Groen Hulpverlening uit zorg gaat of doorstroomt naar een ander zorgproduct zal, in overleg met de zorgvrager, de overeenkomst beëindigd worden en gekeken worden naar een nieuwe kandidaat voor de functie binnen de cliëntenraad.

Positie
Tweemaal per jaar komt de cliëntenraad bij elkaar. Eenmaal per jaar wordt het kwaliteitshandboek besproken, geëvalueerd en herzien waar nodig. De zorgvragers, betrokken bij de cliëntenraad, zullen met ondersteuning van de gekoppelde begeleiding het kwaliteitshandboek en de daarbij behorende dynamische beleidsstukken, vooraf doornemen. De cliëntenraad verzameld tevens vragen en opmerkingen van zorgvragers. Alle punten die hieruit voortkomen zullen meegenomen worden in de jaarlijkse evaluatie waar ook de algemeen coördinatier, gedragswetenschapper en zorgmanager en Raad van Bestuur bij aanwezig zullen zijn. Bij de andere cliëntenraad bijeenkomst worden de actiepunten besproken die voortgekomen zijn uit het cliënttevredenheidsonderzoek. Deze zullen ook verwerkt worden in het verbeterregister.

Instellingsbesluit
De cliëntenraad heeft een adviserende rol. Advies van de cliëntenraad wordt meegenomen in besluitvorming, maar is niet altijd bepalend voor de besluitvorming.

Geschillen
De leden van de cliëntenraadbrengen de algemeen coördinator direct op de hoogte indien er een conflictsituatie ontstaan is binnen de cliëntenraad of tussen de cliëntenraad en de achterban. Vanuit het Team Leidinggevenden zal een oplossing voor het conflict aangedragen worden in samenspraak met de cliëntenraad. Indien deze interventie niet tot een goede oplossing van het conflict leidt, zal de Raad van Bestuur geïnformeerd worden en het bemiddelingstraject op zich nemen. De Raad van Bestuur wint advies in bij de Raad van Toezicht. De uiteindelijke uitspraken van de Raad van Bestuur zijn bindend voor alle betrokken partijen.