Cliëntenraad

Belang cliëntenraad
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening is er, vanuit de Wet medezeggenschap cliëntenraad zorginstellingen (WMCZ), een cliëntenraad opgezet. Stichting Groen Hulpverlening is geboren uit de dringende vraag naar eerlijke en transparante zorg. Stichting Groen Hulpverlening gelooft in persoonlijke en kleinschalige zorg. Daarom is het van belang dat zorgvragers meegenomen worden in het proces rondom de ontwikkeling van Stichting Groen Hulpverlening. Wij vinden het vanuit Stichting Groen Hulpverlening belangrijk dat de zorgvrager zich gehoord voelt en dat advies meegenomen wordt in beslissingen.

Promotie cliëntenraad
Vanuit Team Leidinggevenden zal er gekeken worden naar zorgvragers die passend zijn binnen de cliëntenraad. De keuze zal gebaseerd zijn op interesse vanuit de zorgvrager, representatie voor de doelgroep en de mogelijkheid om de gemeenschappelijke belangen van de zorgvragers te behartigen.

Cliëntenraadovereenkomst
Vanuit Stichting Groen Hulpverlening wordt er met de betrokken zorgvragers het document ‘cliëntenraad’ getekend. Hierin staat helder omschreven wat de verwachtingen zijn vanuit beide partijen. In het document ‘cliëntenraad’ wordt benoemd wat de duur is van de overeenkomst, wat de werkafspraken zijn, welke bevoegdheden de cliëntenraad heeft en hoe er wordt omgegaan met geschillen.

Omdat Stichting Groen Hulpverlening het belangrijk vindt dat elk zorgproduct gerepresenteerd wordt is er voor gekozen om binnen de verschillende takken te zoeken naar 4 passende kandidaten, één afgevaardigde per zorgproduct. Daarnaast zijn de coördinatoren, orthopedagoog, zorgmanager aanwezig en tenminste 1 afgevaardigde van de RvB en éénmaal per jaar 1 afgevaardigde van de RvT. Dit staat omschreven in de jaarplanner. Dit geeft de mogelijkheid om bij de overleggen een zo helder en duidelijk beeld te kunnen vormen en besluiten te kunnen nemen berust op verschillende visies. Het lidmaatschap zal, bij positief functioneren, geldig zijn voor de duur van 3 jaar. Wanneer een zorgvrager eerder bij Stichting Groen Hulpverlening uit zorg gaat of doorstroomt naar een ander zorgprofiel zal, in overleg met de zorgvrager, het contract beëindigd worden en gekeken worden naar een nieuwe kandidaat voor de functie binnen de cliëntenraad.

Positie
Tweemaal per jaar komt de cliëntenraad bij elkaar. Eenmaal per jaar wordt het kwaliteitshandboek geëvalueerd en aangepast waar nodig. De zorgvragers, betrokken bij de cliëntenraad, zullen met ondersteuning van de gekoppelde begeleiding het kwaliteitshandboek en overige relevante beleidsstukken, vooraf doornemen. De cliëntenraad verzameld vragen en opmerkingen van zorgvragers. Alle punten die hieruit voortkomen zullen meegenomen worden in de jaarlijkse evaluatie waar ook de coördinatoren, orthopedagoog, zorgmanager en Raad van Bestuur bij aanwezig zullen zijn. Bij de andere bijeenkomst worden de actiepunten besproken die voortgekomen zijn uit het cliënttevredenheidsonderzoek. Deze zullen ook verwerkt worden in het verbeterregister.

Instellingsbesluit
De cliëntenraad heeft een adviserende rol. Advies van de cliëntenraad wordt meegenomen in besluitvorming, maar is niet altijd bepalend voor de besluitvorming.

Geschillen
De leden van de cliëntenraad brengen de betrokken coördinator direct op de hoogte indien er een conflictsituatie ontstaan is binnen de cliëntenraad of tussen de cliëntenraad en de achterban. Vanuit Team leidinggevenden zal een oplossing voor het conflict aangedragen worden in samenspraak met de cliëntenraad. Indien deze interventie niet tot een goede oplossing van het conflict leidt, zal het RvB van Stichting Groen Hulpverlening geïnformeerd worden en het bemiddelingstraject op zich nemen. Hierbij zijn de uitspraken van de Raad van Bestuur van Stichting Groen Hulpverlening bindend voor alle partijen.