Cliënttevredenheid

Methode
Binnen Stichting Groen Hulpverlening wordt er eenmaal in de 12 maanden een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen en te kunnen voldoen aan de wensen van zorgvragers. Daarnaast is het een landelijke wettelijke verplichting vanuit het IGJ.

Binnen SGH zijn er 4 zorgproducten: De Toezichtlocatie Centrum, Specialisatie Moeder & Kind, Ambulante begeleiding - 24-uurs zorg in de nabijheid en Ambulante begeleiding - Wmo. Voor ieder zorgproduct is een aparte vragenlijst beschikbaar gemaakt, afgestemd op de behoeften en eisen vanuit het zorgproduct.

Om inzicht te krijgen over de tevredenheid van de zorgvragers zijn de vragen verdeeld over verschillende onderwerpen.

Deze onderwerpen zijn:

 • begeleiding
 • wonen
 • zorg en hulp in de huishouding
 • zorg en hulp in de opvoeding (Specialisatie Moeder & Kind)
 • zorgplan
 • inspraak en klachten
 • welzijn

Bij ieder onderwerp krijgt de zorgvrager de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen en een score te geven van 1-10 (waarbij 1 de laagte en 10 de hoogste score betreft) en aanvullend feedback te noteren.

Uitvoering
Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek zal de hoofbegeleider aan de zorgvrager uitleggen wat er van hem/haar verwacht wordt. De zorgvrager zal zelf het cliënttevredenheidsonderzoek invullen. Indien nodig met ondersteuning van begeleiding. De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Ook worden gegevens niet met anderen gedeeld.

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor de zorg. De meeste vragen hebben betrekking op het afgelopen jaar. Het kan zijn dat de huidige begeleiding korter dan een jaar duurt. De zorgvrager kan dan de vragen beantwoorden voor deze periode.

Setting
De vragenlijst wordt ingevuld in de veilige leefomgeving van de zorgvrager, zodat de zorgvrager zich veilig en vertrouwd voelt tijdens het invullen van het cliënttevredenheidsonderzoek. De hoofdbegeleider kan de zorgvrager desgewenst ondersteunen bij het invullen van de vragenlijst, omdat hij een vertrouwensband heeft opgebouwd en Stichting Groen Hulpverlening het belangrijk vindt om laagdrempelig te werk te gaan.

Verwerking
De ingevulde vragenlijsten zullen door de hoofdbegeleider naar de algemeen coördinator gestuurd worden, die de lijnen uitzet met zorgmanager voor het verwerken van de gegevens.

In de verwerking van de gegevens zullen de volgende punten aan bod komen:

 • Waarom is dit onderzoek uitgevoerd?
 • Wat was de respons van het onderzoek?
 • Welke punten komen per onderwerp naar voren?
 • De punten zullen helder en overzichtelijk verwerkt worden per zorgproduct, zodat duidelijk weerspiegeld wordt wat de uitkomsten zijn van het cliënttevredenheidsonderzoek. Waar nodig zal feedback binnen de context worden geplaatst om realistisch te kunnen verwerken.
 • Naar aanleiding van de verwerking van de gegevens wordt per zorgproduct een rapportage met aanbevelingen geschreven.

Conclusies
Naar aanleiding van de verwerking van de gegevens wordt een conclusie geschreven door of in opdracht van de ZM.

Hierin komen de volgende punten naar voren:

 • Welke acties gaat SGH uitvoeren?
 • Wie gaat dit doen?
 • Wanneer is het klaar?
 • Wat is er veranderd wanneer het afgerond is?

Aanbevelingen
Naar aanleiding van de verwerking van de gegevens wordt per zorgproduct een interne aanbeveling gedaan door de ZM aan bestuur.

Hierin komen de volgende punten naar voren:

 • Waar kan SGH trots op zijn?
 • Welke punten hebben minder gescoord?
 • Hoe kunnen deze punten verbeterd worden?
 • Welke punten hebben prioriteit?

Beleid
Aangezien Stichting Groen Hulpverlening het belangrijk vindt dat zorgvragers gehoord worden, zal de feedback, voortgekomen uit het cliënttevredenheidsonderzoek, indien mogelijk en getoetst op praktische haalbaarheid, toegepast worden binnen de organisatie. Om er voor te zorgen dat de acties die worden ondernomen naar aanleiding van het onderzoek ook effect hebben, zal ieder jaar opnieuw het cliënttevredenheidsonderzoek worden afgenomen. Dit om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen en waar nodig te verbeteren. Daarnaast zullen de actiepunten en aanbevelingen besproken worden tijdens de bijeenkomst van de cliëntenraad om de transparantie te kunnen waarborgen. Ook zullen deze aangekaarte punten opgenomen worden in het verbeterregister.