Klachten

Stichting Groen Hulpverlening heeft het leveren van professionele, kwalitatieve en betrouwbare zorg hoog in het vaandel staan. Wanneer de zorgvrager ergens niet tevreden over is, hoort SGH het daarom graag. Wanneer de zorgvrager een klacht heeft kan hij deze bespreken met zijn (hoofd)begeleider en betrokken coördinator. Mocht dit onvoldoende blijken, dan kan de zorgmanager ingeschakeld worden om mee te denken over een passende oplossing. Mocht de zorgvrager overwegen om een formele klacht in te dienen, dan volgt hieronder de procedure voor het indienen van een klacht.

Indienen klacht
Een klacht kan worden ingediend door:

  • de zorgontvanger;
  • de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager:
  • de zaakwaarnemer van de zorgvrager die zijn zaken niet zelf kan behartigen;
  • een nabestaande (naast staande) van de zorgvrager indien deze is overleden.

Indien de klager niet de zorgvrager is en zijn hoedanigheid niet aanstonds duidelijk is, is de klachtenfunctionaris bevoegd de klager te verzoeken zijn bevoegdheid aan te tonen.

De klacht dient gestuurd te worden naar:

Groen Hulpverlening
T.a.v. Klachtenbehandeling
Kerkdennen 58
3851 BB Ermelo

Vereisten klacht
Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als:

  • naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres van de klager zijn vermeld en, als klager niet de zorgvrager is, welke zorgvrager het betreft;
  • duidelijk is op wie (welke begeleider) of wat de klacht betrekking heeft;
  • duidelijk is welke feiten en omstandigheden aan de klacht ten grondslag liggen en wat de klacht inhoudt;
  • het klaagschrift in het Nederlands gesteld is;
  • de gebeurtenissen die onderwerp zijn van de klacht niet langer geleden zijn dan 3 maanden voor de datum van de klacht.

Behandeling klacht
Een ingediende klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld door de begeleider. Deze tracht de klacht telefonisch of schriftelijk in overleg met de zorgvrager op te lossen. De uitkomst dient door de begeleider schriftelijk te worden medegedeeld, een kopie hiervan zal aan de zorgmanager worden aangeboden. Als de begeleider en de zorgvrager gezamenlijk niet tot een goede oplossing komen, zal de begeleider de klacht ter behandeling overdragen aan de algemeen coördinator. Deze coördinator stelt in overleg en samenwerking met de zorgmanager een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de zorgvrager en tracht de klacht alsnog door bemiddeling op te lossen. Ook deze uitkomst zal schriftelijk aan de zorgvrager worden medegedeeld. Dit is terug te vinden in het protocol ‘behandeling klacht’.

Indien de zorgvrager de uitkomst niet ziet als een oplossing, dan heeft deze de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan Klachtenportaal Zorg:

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14A
1601 BJ Enkhuizen

Voor meer informatie over de klachtenafhandeling door Klachtenportaal Zorg, klik op onderstaand logo:

Klachtenformulier: