Team Moeder & Kind

Onder Team Centrum valt de specialisatie Team Moeder & Kind. Team Moeder & Kind is opgezet vanuit de behoefte van moeders om gerichte ondersteuning te krijgen tijdens de zwangerschap of bij hun opvoeding en/of dagelijkse ritme. Team Moeder & Kind maakt in samenwerking met de moeder een passend en werkbaar zorgplan toegespitst op de behoeftes van moeder met kind. Tijdens de begeleiding wordt gekeken naar de behoeftes van het kind, de ontwikkeling en dergelijke. Ook wordt er gekeken hoe moeder hierop in kan spelen en wat moeder nodig heeft om aan de behoeftes van haar kind te kunnen voldoen. Om kwalitatieve zorg voor moeder en kind te kunnen waarborgen is er ook contact met externe partijen, zoals CJG, WSG en Veilig Thuis.

Zoals wettelijk verplicht hanteert Stichting Groen Hulpverlening de meldcode. Aangezien Stichting Groen Hulpverlening met een doelgroep werkt die binnen de risico groep valt, wordt de kindcheck gehanteerd, zoals is omschreven in stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wordt bij de intake afgenomen en staat ook in het zorgplan verwerkt. Daarnaast is er een los format wanneer een zorgvrager tussentijds zwanger raakt. Deze wordt verwerkt in ZilliZ, zodat het voor betrokkenen inzichtelijk is.

Bij Team Moeder & Kind zijn gespecialiseerde medewerkers betrokken. Naast de betrokkenheid van de gediplomeerde medewerkers, de SKJ geregistreerde coördinator Team Centrum/ Team Moeder & Kind en de zorgmanager is de orthopedagoog extra betrokken bij dit onderdeel. De orthopedagoog is NVO en SKJ geregistreerd. Zij kan op verzoek van de zorgmanager, coördinator Team Centrum en/of van de zorgvrager coaching en/of sturing bieden tijdens bepaalde specialistische situaties en is tevens medeverantwoordelijk voor de zorgplannen. Binnen dit team wordt de samenwerking met externe specialisten zoals bijvoorbeeld Jeugdzorg, consultatiebureau, fysiotherapeuten et cetera, zoveel mogelijk opgezocht.

Ook voor Team Moeder & Kind geldt dat er elke 24 uur per dag en 7 dagen in de week begeleiding aanwezig is binnen een straal van 100m van de toezichtlocatie. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een noodtelefoon en een algemene telefoon.